Průzkum "Projektové záměry - Rozvoj Tanvaldska - sociální oblast a zaměstnanost"
Vážení kolegové,
dovolte, abychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který má za cíl přizpůsobit strategické cíle v oblasti dotací Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska na období 2014 – 2020 potřebám obyvatel našeho regionu.
Rozvojové dotace v příštím období budou moci cílit na skupiny obyvatel, kteří jsou ohroženi chudobou. Jedná se především o nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní); v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí; lidé bez domova; senioři, osoby se zdravotním postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.
Díky integraci jednotlivých operačních programů bude možné v novém období podporovat celou škálu projektů, které zvyšují kvalitu a dostupnost poskytování sociálních a komunitních služeb a přispívají tak uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce a sociálnímu začleňování. Dovolujeme si Vás oslovit, jako zástupce významných subjektů, kteří se v našem regionu danou tematikou aktivně zabývají.

Mezi základní podporované aktivity v příštím období bude patřit mimo jiné:
- zřizování či rekonstrukce: denní stacionáře, nízkoprahová centra pro děti a mládež, mateřská centra, denní centra
- podpora sociálního bydlení: rekonstrukce bytového fondu měst a obcí
- vybavení a výstavba sociálních podniků
- poradenství: sociálně-právní, pracovní, dluhové
- komunitně-sociální pracovník pro území
- terénní mobilní týmy
- předškolní kluby, doučování, komunitní centra, volnočasové kluby
- mobilní poradny, terénní vzdělávací místo (knihovna, učebna...)
- prostupné zaměstnávání
- podnikatelské inkubátory, JOB kluby
- sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením
- asistenti prevence kriminality
- rozvoj finanční gramotnosti a prevence zadlužení
- mateřská centra, odlehčovací služby, hlídaní dětí, seniorů, školky
- vzdělávací programy pro venkovské obyvatelstvo, rekvalifikace;
- terénní programy na zvýšení digitální gramotnosti;
- komunitní aktivity k prevenci sociálního vyloučení ohrožených osob

Pokud Vaše organizace/instituce plánuje v příštích letech rozvíjet činnosti směrem k výše zmíněným cílovým skupinám, budeme Vám velice vděčni, pokud nám odpovíte na následující osm otázek, které přispějí k efektivnějšímu zacílení výzev.

Informace v dotazníku slouží pouze pro tvůrce Integrované strategie Místní akční skupiny a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Ve zveřejněné strategii budou výsledky zpracovány anonymně.

Děkujeme za Váš čas,
s pozdravem

Ing. Josef Kucin
MAS Rozvoj Tanvaldska

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Štěpán Bolf, Petr Čáp